ชื่อผลิตภัณฑ์ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ตรา ทหาร
ประเภทผลิตภัณฑ์ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
เลขสารบบ 12-2-00154-2-0001
สถานที่ บรรจงพาณิชย์
ประวัติการตรวจผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ตรา ทหาร

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานะ รายละเอียด
1 20/มกราคม/2554 ผ่าน

2 20/09/2554 ผ่าน

3 6/12/2556 ผ่าน