สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
แนวทางการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไปของน้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลือง
นิยามศัพท์
การขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์
การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า
การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
การขออนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
การแสดงฉลาก
เกณฑ์พิจารณา กรณีความผิดและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก (สำเนา)

ภาคผนวก ข สรุปผังการอนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์
ภาคผนวก ค (ตัวอย่าง) กระบวนการเตรียมและผสมไอโอดีน
ภาคผนวก ง การศึกษาผลกระทบของการใช้สารโปแตสเซียมไอโอเดทในอาหาร และแหล่งจำหน่ายของสารโปแตสเซียมไอโอเดท
เอกสารอ้างอิง/ Call Center
คณะผู้จัดทำ