สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย

แนวทางการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไปของเกลือบริโภค

นิยามศัพท์

การขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์

การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า

การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

การขออนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์

การแสดงฉลาก

เกณฑ์พิจารณา กรณีความผิดและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก (สำเนา) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค

(สำเนา) กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522)

(สำเนา) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2528 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุ และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

(สำเนา) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ภาคผนวก ข สรุปผังการอนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก ค (ตัวอย่าง) กระบวนการผลิตและการผสมไอโอดีน

ภาคผนวก ง (ตัวอย่าง) การตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

ภาคผนวก จ (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มการควบคุมและการตรวจสอบปริมาณไอโอดีนสำหรับเกลือบริโภค

ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1

ภาคผนวก ช การศึกษาผลกระทบของการใช้สารโปแตสเซียมไอโอเดทในอาหาร และแหล่งจำหน่าย

ของสารโปแตสเซียมไอโอเดท

เอกสารอ้างอิง/ Call Center

คณะผู้จัดทำ