ประชุมหารือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน ในวันที่ิ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร