ข้อมูลกฏหมาย

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุ และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ ๒)

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ ๒)

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก การใช้ภาชนะบรรจุพลาสติก
และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่เข้าข่ายโรงงาน) (สบ.1)

- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่เข้าข่ายโรงงาน) (สบ.1)

- แบบฟอร์มขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)

- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)

- แบบฟอร์มขออนุญาตนำเข้า (อ. 6)

- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตนำเข้า (อ. 6)

- แบบฟอร์มจดทะเบียนอาหาร (สบ. 5)

- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนอาหาร (สบ. 5)

รายชื่อสถานประกอบการ

- สถานที่ผลิตเกลือในประเทศไทย

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ภาคเหนือ

- ภาคกลาง

ประชุม/อบรม/สัมมนา

- ประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โรงแรมริชมอนด์

- หนังสือที่ สธ 1005/3.4/ว 12726 เรื่อง การประชุมชี้แจงกฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่่เสริมไอโอดีน ลงวันที่ 29 ต.ค. 2553

- โปรแกรม รับชมภาพและเสียงจากระบบ TRUE Web Conference (.mv)
- ประชุมทางไกล video conference วันที่ 5 มกราคม 2554

คู่มือ/แผ่นพับ

-เกลือบริโภค

-น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อโปรตีนของถั่วเหลือง

-แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค

-แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

-โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการบังคับการเติมสารไอโอดีนในเครื่องปรุงรส

-โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการบังคับการเติมสารไอโอดีนในซีอิ๊ว

-โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการบังคับการเติมสารไอโอดีนในน้ำปลา

-โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการบังคับการเติมสารไอโอดีนในปลาร้า

-แนวทางการอนุญาตผลิตและกำกับดูแลเกลือบริโภค

-แนวทางการอนุญาตผลิตและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน

อื่นๆ

-คำถาม-คำตอบแนวทางการอนุญาตและกำกับดูแล

-แผนที่แสดงระดับการขาดสารไอโอดีน พ.ศ.2543-2547

-แผนที่แสดงระดับการขาดสารไอโอดีน พ.ศ.2549-2553 (ปี49 ใช้น้อยกว่า100)

-แผนที่แสดงระดับคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ.2543-2547

-แผนที่แสดงระดับคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ.2549-2553

-VDOไอโอดีน

-วีดีโอประชุมชี้แจงสสจ.16 ธค 2553

-คู่มือการใช้ IODINE SYSTEM