ที่มา : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=327