MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
BUREAU OF FOOD ....

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข .....

เลือกประกาศกระทรวงสาธารณสุข      
 

.
ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิต และฉลาก สำหรับน้ำมันถั่วลิสง
ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2523 เรื่อง แป้งข้าวกล้อง
ฉบับที่ 56 พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ำมันปาล์ม
ฉบับที่ 57 พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ำมันมะพร้าว
ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 เรื่อง น้ำแข็ง
ฉบับที่ 83 พ.ศ. 2527 เรื่อง ช็อคโกแลต

..
ฉบับที่ 92 พ.ศ.2528 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุการใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
ฉบับที่ 102 พ.ศ.2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี   ยกเลิก
ฉบับที่ 100 พ.ศ.2529 เรื่อง การแสดงฉลากของวุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่

..
ฉบับที่ 113 พ.ศ.2531 เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต  ยกเลิก

ฉบับที่ 116 พ.ศ.2531 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี(ฉบับที่ 2) ยกเลิก
ฉบับที่ 117 พ.ศ.2532 เรื่อง ขวดนม 
ฉบับที่ 121 พ.ศ.2532 เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
ฉบับที่ 135 พ.ศ.2534 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 137 พ.ศ.2534 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 144 พ.ศ.2535 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ยกเลิก
ฉบับที่ 150 พ.ศ. 2536 เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน