(ร่าง) แนวทางอาเซียนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ใช้ในการจัดทำประชาพิจารณ์วันที่19 ธันวาคม 2557)  
[ภาษาไทย]     [English Version]

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

วีดีโอเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร Re-Process 

การขออนุญาตแบบ Re-process

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556)
  

.

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร  
.

GMP กฎหมาย  
.

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายสถานที่รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหารไปตั้ง ณ จังหวัด 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอบรมการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ประจำปี 2558 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแนวใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ประเภท แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 26-27กุมภาพันธ์ 2558 
แนวทางการกำกับดุแลอาหารแนวใหม่ (Re-process) และการขออนุญาตอาหาร 7 ประเภท 
การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารหลังออกสู่ตลาดตามแนวทาง Re-process 
ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบ สำนักอาหารจะปรับปรุงเว็บเพจ “การขออนุญาตด้านอาหาร” ขอความกรุณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอในการปรับปรุงเว็บไซต์ 
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ประเด็นถามตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
ผู้ประกอบการอาหารโปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร หรือใบรับรอง GMP กฎหมาย สำหรับผู้ผลิตอาหารที่มีสถานที่ตั้งในเขต กรุงเทพฯ ให้ยื่นขอรับการรับรองกับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. (ศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ => http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php
ผู้นำเข้าอาหารที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ License Per Invoice ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ 1 งานเชื่อมโยงพิกัด โปรดติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518 หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2590-7176  
เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร 
ประกาศ การแจ้งพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร พิกัด 18,21,22 
ผู้ประกอบการอาหารโปรดทราบ ตั้งต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป การผลิต/นำเข้าอาหารที่เข้าข่ายอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด สถานที่ดังกล่าวต้องปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 (ศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ => http://iodinethailand.fda.moph.go.th/LACF/index.php)   

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
 

 

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีการแก้ไขเกี่ยวกับฟอร์มของแบบ สบ.5 และ สบ.5-1 –สบ.5-5 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ซึ่งได้นำลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับบประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร