วีดีโอเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร Re-process

License per Invoice ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
[ภาษาไทย]   [English Version]

การขออนุญาตแบบ Re-process 

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556)  

.

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร  
.

GMP กฎหมาย  
.

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
Squrrial

* การขออนุญาตด้านอาหาร 
  
ระบบช่วยตัดสินใจจัดประเภทอาหาร

   (ทดลองใช้)

* e-Submission

* การขออนุญาตแบบ Reprocess

* ขอหนังสือรับรอง

* ขออนุญาตโฆษณา
                                * หลักเกณฑ์การขออนุญาต
                                * การรับรอง GMP/HACCP 

                  * เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

                           * License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร

 

การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมผู้ประกอบการการ เรื่อง ระบบ Licence per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ National Single Windows เพื่อรองรับการเข้าสู่ ASEAN Single Windows ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2557 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 และ ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 
หลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอร์ไรส์นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์ และนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร เดือนกรกฎาคม 2557 
การสอบซ่อมหลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต หลักสุตรผู้ประเมินเอกสารคำขออนุญาตด้านอาหารวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะการดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภทตามแนวทางการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่ (Re-process) 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมข้อกำหนดด้านการศึกษาความคงสภาพและอายุการเก็บรักษายาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามแนวทางอาเซียน 

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   

 

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับบประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖)   
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร