ระบบจองคิวเพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
(เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร 
 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ
 

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ที่ขึ้นทะเบียน อย.

รวมเล่ม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

e-Submission
 

Re-process
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ครั้งที่ 2/2559  
ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าอาหาร แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับไขมันทรานส์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559  
ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักอาหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์ “วัตถุเจือปนอาหาร”กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักอาหาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการอาหารและยา กลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป อาหารดังต่อไปนี้ สามารถยื่นคำขอและรับอนุญาตได้ที่สาธารณสุขจังหวัดเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
[ ดูประเภทอาหาร ] [ คำสั่งฯมอบอำนาจที่ 22/2559 ]  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกระเบียบใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นขออนุญาต  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559   
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องระบบ Licence per Invioce ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ National Single Window เพื่อรองรับการเข้าสู่ ASEAN Single Window ครั้งที่ 3
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของ อย. 

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
 
     

 

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกระเบียบใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นขออนุญาต  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ซึ่งได้นำลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๓๒ ตอนพิเศษ 32๑ ง   ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)
   
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร