รายละเอียดการอบรมเรื่อง ระบบ License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร  
1111111111

วีดีโอเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร Re-process

License per Invoice ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
[ภาษาไทย]   [English Version]

การขออนุญาตแบบ Re-process 

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556)  

.

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร  
.

GMP กฎหมาย  
.

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
Squrrial

* การขออนุญาตด้านอาหาร 
  
ระบบช่วยตัดสินใจจัดประเภทอาหาร

   (ทดลองใช้)

* e-Submission

* การขออนุญาตแบบ Reprocess

* ขอหนังสือรับรอง

* ขออนุญาตโฆษณา
                                * หลักเกณฑ์การขออนุญาต
                                * การรับรอง GMP/HACCP 

                  * เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

                           * License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร

 

การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ระบบ License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ National Single Windows เพื่อรองรับการเข้าสู่ ASEAN Single Windows 
** รายชื่อเรียงตามชื่อบริษัท
คู่มือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท 
รายละเอียดการอบรมเรื่อง ระบบ License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ระบบแบบตอบรับลงทะเบียนการอบรม เรื่อง ระบบ License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 
ระเบียบการและเอกสารประกอบการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) สำหรับอาหาร 7 ประเภท (Reprocess) 
แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
[ภาษาไทย]  [English Version]
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์ม สบ.5 ใหม่ บังคับใช้ 21 มกราคม 2557  
แบบฟอร์ม ข้อมูลผู้มาติดต่อ และสถานประกอบการ / แบบฟอร์ม สบ.5 (สบ.5-1 - สบ. 5-4) 

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 361) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 106 ง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 )  
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2557  (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 136 ง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 )   
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 )  
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364)  พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค  ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556  ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 148 ตอนพิเศษ 106 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 )  
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

กิจกรรมสำนักอาหาร

Primary GMP 6 ก.ค. 55
Primary GMP 7 มิ.ย. 55
ฉลากโภชนาการแบบ GDA
     

                                                     รวมภาพกิจกรรมสำนักอาหาร ...

หน่วยงานภายใน

     
     
     

 

Link...ที่น่าสนใจ


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร