ระบบจองคิวเพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
(เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร 
 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ
 

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ที่ขึ้นทะเบียน อย.

รวมเล่ม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

e-Submission
 

Re-process
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักอาหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด 23-27 กุมภาพันธ์ 2559   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559   
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร(หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต,ฉลากอาหาร,ฉลากโภชนาการ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผู้ตรวจประเมิน,ผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์)( ใบสมัคร   ) 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตผลิตอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561  
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องระบบ Licence per Invioce ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ National Single Window เพื่อรองรับการเข้าสู่ ASEAN Single Window ครั้งที่ 3
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของ อย. 

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร