วีดีโอเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร Re-process

License per Invoice ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
[ภาษาไทย]   [English Version]

การขออนุญาตแบบ Re-process 

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556)  

.

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร  
.

GMP กฎหมาย  
.

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแนวใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ประเภท สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ช่วงเดือน พ.ย - ธ.ค. 2557 ขอขยายเวลาใบตอบรับจาก 6 พ.ย. 57 เป็น 28 พ.ย. 57 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแนวใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ประเภท สำหรับผู้ประกอบการ ช่วงเดือน พ.ย - ธ.ค. 2557 ขอขยายเวลาใบตอบรับจาก 6 พ.ย. 57 เป็น 28 พ.ย. 57 
การอบรมหลักสูตร Better Process Control School (BPCS) ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557  จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 
ผู้ประกอบการอาหารโปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร หรือใบรับรอง GMP กฎหมาย สำหรับผู้ผลิตอาหารที่มีสถานที่ตั้งในเขต กรุงเทพฯ ให้ยื่นขอรับการรับรองกับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. (ศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ => http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php
ผู้นำเข้าอาหารที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ License Per Invoice ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ 1 งานเชื่อมโยงพิกัด โปรดติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518 หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2590-7176  
เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร 
ประกาศ การแจ้งพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร พิกัด 18,21,22 
ผู้ประกอบการอาหารโปรดทราบ ตั้งต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป การผลิต/นำเข้าอาหารที่เข้าข่ายอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด สถานที่ดังกล่าวต้องปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 (ศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ => http://iodinethailand.fda.moph.go.th/LACF/index.php)   

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   

 

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ซึ่งได้นำลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับบประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร