ระบบจองคิวเพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
(เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร 
 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ
 

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ที่ขึ้นทะเบียน อย.

รวมเล่ม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร

GMP กฎหมาย
 

Re-process
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงโรควัวบ้า 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพี่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มกำกับก่อนออกสู่ตลาด 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร(หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต,ฉลากอาหาร,ฉลากโภชนาการ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผู้ตรวจประเมิน,ผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์)( ใบสมัคร   ) 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพี่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มทารกและเด็กเล็กกลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Better Process Control School (BPCS) จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตผลิตอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561  
เอกสารประกอบการอบรม เรื่องระบบ Licence per Invioce ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ National Single Window เพื่อรองรับการเข้าสู่ ASEAN Single Window ครั้งที่ 3
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของ อย. 
แนวทางการอนุญาตสถานที่ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ : กรณีใช้น้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำดิบ 
ขอแจ้งการใช้ระบบ License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีกำหนดการเริ่มล็อคระบบสำหรับทุกผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing House) 
 1 มิถุนายน 2558 D-Day ปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร 
การย้ายสถานที่รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหารไปตั้ง ณ จังหวัด 
แนวทางการกำกับดุแลอาหารแนวใหม่ (Re-process) และการขออนุญาตอาหาร 7 ประเภท
การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารหลังออกสู่ตลาดตามแนวทาง Re-process

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     

 

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีการแก้ไขเกี่ยวกับฟอร์มของแบบ สบ.5 และ สบ.5-1 –สบ.5-5 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ซึ่งได้นำลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับบประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร