(ร่าง) แนวทางอาเซียนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ใช้ในการจัดทำประชาพิจารณ์วันที่19 ธันวาคม 2557)  
[ภาษาไทย]     [English Version]

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

วีดีโอเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร Re-Process 

การขออนุญาตแบบ Re-process

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

รวมเล่ม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและประกาศฯ อื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)  
.

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร  
.

GMP กฎหมาย  
.

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1 มิถุนายน 2558 D-Day ปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร 
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง “การปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน 
[ กรอกใบสมัครอบรม ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2558
การอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 11- 15 พฤษภาคม 2558 
การอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 
ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) นนทบุรี 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2558 
การย้ายสถานที่รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหารไปตั้ง ณ จังหวัด 

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
 

 

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีการแก้ไขเกี่ยวกับฟอร์มของแบบ สบ.5 และ สบ.5-1 –สบ.5-5 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ซึ่งได้นำลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับบประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร