วีดีโอเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร Re-process

License per Invoice ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
[ภาษาไทย]   [English Version]

การขออนุญาตแบบ Re-process 

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556)  

.

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร  
.

GMP กฎหมาย  
.

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
Squrrial

* การขออนุญาตด้านอาหาร 
  
ระบบช่วยตัดสินใจจัดประเภทอาหาร

   (ทดลองใช้)

* e-Submission

* การขออนุญาตแบบ Reprocess

* ขอหนังสือรับรอง

* ขออนุญาตโฆษณา
                                * หลักเกณฑ์การขออนุญาต
                                * การรับรอง GMP/HACCP 

                  * เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

                           * License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร

 

การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร Better Process Control School (BPCS) ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557  จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 
ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมอบรมชี้แจงระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่ (Re-Process) และประกาศฯ (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ 
ผู้ประกอบการอาหารโปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร หรือใบรับรอง GMP กฎหมาย สำหรับผู้ผลิตอาหารที่มีสถานที่ตั้งในเขต กรุงเทพฯ ให้ยื่นขอรับการรับรองกับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. (ศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ => http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php
ผู้นำเข้าอาหารที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ License Per Invoice ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ 1 งานเชื่อมโยงพิกัด โปรดติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518 หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2590-7176  
การอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 
เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร 
ประกาศ การแจ้งพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร พิกัด 18,21,22 
ผู้ประกอบการอาหารโปรดทราบ ตั้งต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป การผลิต/นำเข้าอาหารที่เข้าข่ายอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด สถานที่ดังกล่าวต้องปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 (ศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ => http://iodinethailand.fda.moph.go.th/LACF/index.php)   

 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   

 

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับบประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖)   
                                                               แจ้งเตือนประกาศ ...

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร