สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คู่มือการใช้งานระบบ

การฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุม

สำนักอาหาร และเครือข่ายหน่วยฝึกอบรมด้านกฎหมายอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความยินดีเปิดฝึกอบรมให้กับบุคลกรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร หลายหลายหลักสูตร โดยมุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย/การโฆษณา อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องเป็นไปตามกกฎหมายด้านอาหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีกำหนดการฝึกอบรมดังนี้

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม