Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำนิยาม

Re-process: การปรับกระบวนการทำงานทั้งการขึ้นทะเบียน (ขออนุญาต สถานที่ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา) และตรวจสอบเฝ้าระวัง โดยเพิ่มความรับผิดชอบบางส่วนแก่ผู้ประกอบการ และใช้ระบบตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)
Post by Admin 17/01/2557
Fast-track :ทางเลือก (option) ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์/สถานที่/โฆษณาอาหาร ให้รวดเร็วขึ้น สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
Post by Admin 17/01/2557